Dnia 31.08.2016 r. zakończono prace przy budowie nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity wg „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr10 na terenie ujęcia wód podziemnych w Rogitach k/Braniewa”. Obecnie prowadzone są pozostałe prace tj. uzbrojenie studni i zabezpieczenie otworu studziennego obudową studzienną. Badania fizyko – chemiczne wody z nowego otworu studziennego potwierdziły bardzo dobrą jakość ujmowanej wody. Wydajność studni przy pompowaniu próbnym wyniosła około 120 m3/h. Pełne włączenie studni nr 10 do eksploatacji planowane jest do końca 2016 roku.

            Bez zakłóceń pracuje również Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach o czym świadczą wyniki badań wody dostępne do wglądu z zakładce JAKOŚĆ WODY na naszej stronie internetowej. Brak jest również zgłoszeń reklamacyjnych ze strony naszych Odbiorców co do jakości wody w wodociągu miejskim, świadczy to o wysokim standardzie usług świadczonych przez naszą Spółkę.

W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, w miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace nad wybudowaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity. Obecnie wydajność ujęcia, gdzie pracuje 5 studni waha się od 290 m3/h do 310 m3/h. Nowa studnia będzie stanowiła bufor bezpieczeństwa dla zapewnienia stałości dostaw wody dla naszych Odbiorców. Inwestycja zakończona będzie do końca września 2016 roku.

W dniu 31.05.2016 r. na ulicy Hozjusza w Braniewie w godzinach popołudniowych pojawiły się osoby podszywające się pod pracowników Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie. Zapukali do drzwi starszej osoby twierdząc, iż woda na cele bytowo – socjalne jest złej jakości. Po chwili poprosili lokatora o odkręcenie wody i potwierdzenie tego faktu. W tym czasie lokatora odwiedziła sąsiadka i razem udało się wyprosić z mieszkania niepożądanych osobników.