Modernizacja przepompowni wody pitnej

przy ul. Szkolnej w Braniewie

         Dnia 30.12.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę na wykonanie modernizacji przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie.

Zostaną wykonane roboty budowlane polegające głównie na wykonaniu adaptacji istniejącego obiektu dla potrzeb modernizowanego budynku pompowni, remont zbiorników retencyjnych oraz modernizacja technologii pompowni. Prace związane z modernizacją przepompowni będą się odbywały przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przepompowni i dostawy wody pitnej dla mieszkańców Braniewa.

W ramach modernizacji zostaną w szczególności wykonane:

 • Demontaż i likwidacja części istniejącej infrastruktury technicznej,
 • Remont i adaptacja istniejącego budynku przepompowni,
 • Remont zbiorników retencyjnych,
 • Wymiana technologii pompowni i zbiorników retencyjnych,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki w pompowni,
 • Ułożenie rurociągów zewnętrznych,
 • Ułożenie kabli zewnętrznych,
 • Wykonanie nawierzchni utwardzonych,
 • Ogrodzenie terenu działki,
 • Rozruch pompowni,
 • Uporządkowanie i odtworzenie terenu.  

Modernizacja przepompowni wody pitnej zakończy się 31.08.2021 roku i będzie finansowana ze środków własnych oraz środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przepompownia wody pitnej będzie działała w automacie bezobsługowo. Zostaną zamontowane pompy energooszczędne, przyjazne dla środowiska. Modernizacja zbiorników na wodę zapewni bardzo dobrą jakość wody dla mieszkańców Braniewa.

                                                      

APEL

Burmistrza Miasta Braniewa

oraz

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy Miasta Braniewa!

Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych , które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia a nawet życia.

           Wzorem lat ubiegłych , kierujemy do Państwa apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:

 • zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
 • zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji           w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemieszkalne),
 • informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia środowiskowego,
 • osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym    

w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.

W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM , MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA .

Informacje ,prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ,ul. Rzemieślnicza 1, osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.30-15.30) oraz telefonicznie ( działanie zalecane z uwagi na COVID-19), pod nr tel.: 55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na

telefon alarmowy   112

Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2020 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

bezpłatna infolinia   800 165 320

Pod w/w numerem ,osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk

i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

 docx2020_APEL_ZIMA_2020_2021.docx