Rozwój Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie na przestrzeni lat

Rada Miasta Braniewa Uchwałą z dnia 26.04.1993 powołała Spółkę z o.o. Wodociągi Miejskie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10 . Obszar działania jednoosobowej spółki skarbu gminy w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków dotyczy terenu miasta Braniewa. Dyrektorem jednoosobowego Zarządu został dotychczasowy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Braniewie Roman Marek Slifierz.

Spółka od początku działania podjęła systematyczne działania inwestycyjne polegające na wymianie starych sieci wodociągowych. W ramach inwestycji własnych wymieniono ok. 60% sieci wodociągowych - ul. Kościuszki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Elbląska, Armii Krajowej, Żeromskiego, Sikorskiego, Plac Strażacki, Kromera, Portowa, Plac Wolności, Marynarska i Spacerowa,  oraz wszystkie ołowiane i większość stalowych przyłączy.

Odwiercone zostały cztery nowe otwory głębinowe w Rogitach, na których łącznie z już istniejącymi zastosowano metodę HYDROX polegającą na uzdatnianiu wody w warstwie wodonośnej.

W ramach inwestycji miejskich powstała nowa, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprojektowana przez firmę SWECO z Łodzi, którą Spółka przejęła w 1996r. Ponieważ niemal od początku działania oczyszczalni pojawił się problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych powstających w wyniku pracy oczyszczalni, Zarząd rozpoczął w roku 2008r. działania zmierzające do pozyskania środków na budowę kompostowni.

W kwietniu 2008r. po odejściu na emeryturę Dyrektora Romana Slifierza, właściciel Spółki powołał uchwałą nowy, dwuosobowy Zarząd, który tworzyli: Dyrektor Zarządu Bartłomiej Adam Fita oraz Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny Leszek Roman Filipiak.

Nowy Zarząd rozpoczął działanie od wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Spółki. Zmiany te, to wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania w postaci m.in. systemu Controlingu, budżetowania poszczególnych Zakładów Spółki oraz systemów informacji GPS w zakresie kontroli pracy pojazdów oraz kontroli zużycia paliwa. Kolejne wdrożenie dotyczyło zakupu systemu GEOSECMA pozwalającego na szybką analizę układu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście na Braniewo, na analizę armatury sanitarnej, na planowanie nowych inwestycji liniowych. Rozbudowano  systemy komputerowe Spółki poprzez zakup serwerów i kompleksowego oprogramowania

TYTAN z modułami ,,księgowość’’, ,,zbyt’’, ,,gospodarka materiałowa’’.

W ramach kontynuacji zadania Zarząd powołał zespół do pozyskania środków na budowę Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych. Dzięki wydatnej pomocy Burmistrza Miasta w styczniu 2009r. ruszyła budowa Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych, która współfinansowana ze środków fundacji EkoFundusz w wysokości ok. 2.9 mln zł, niskooprocentowanego kredytu BOŚ (przy pomocy finansowej WFOŚiGW w Olsztynie) w wysokości ok.

2.3 mln zł oraz udziału własnego Spółki w kwocie ok.730.000zł. Kompostownia rozpoczęła pracę już w grudniu tegoż roku. Dzięki nowej kompostowni Spółka rozwiązała problem ok.15 tys. ton osadów, które zmagazynowane w lagunach, na terenie wysypiska odpadów, przerobiono na kompost i wykorzystano rolniczo do produkcji upraw energetycznych. Kolejne działania w zakresie gospodarki ściekowej polegały na opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na modernizację oczyszczalni ścieków. Po rocznych staraniach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr 283/11 z dnia 28.07.201lr. wydało Certyfikat na nawóz organiczny pod nazwą "kompost braniewski". Decyzja ta zamknęła problem osadu w Spółce. Od czasu uzyskania certyfikatu, przerobiony osad  mógł być towarem sprzedawanym jako nawóz organiczny.

W gospodarce wodno - ściekowej bardzo istotne miejsce zajmuje naprawa wyeksploatowanych sieci kanalizacji sanitarnych a szczególnie tych, które położone są na dużych głębokościach, przy trudnych warunkach gruntowych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu monitoringu telewizyjnego tych sieci. Po przeanalizowaniu poddano renowacji bezwykopowej najbardziej zniszczonych odcinków o długości sumarycznej około 250mb. W celu umożliwienia wykonania monitoringu we własnym zakresie, zakupiono kamerę inspekcyjną model 6030 w cenie 20.000 zł. Dla poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników wod-kan pracujących w wykopach, zakupiono przenośne obudowy ścian (szalunki). Wymieniono częściowo zniszczony tabor transportowy na bardziej nowoczesny, pochłaniający mniej paliwa. Zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanałów ProfiJet w zabudowie IVECO oraz samochody do bezpośredniej obsługi awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakup koparki JCB i minikoparki JCB pozwalały na szybszą realizację zadań własnych oraz zleceń odpłatnych. Spółki przez racjonalne plany inwestycyjne każdego roku powiększa ilość sprzętu i elektronarzędzi, które usprawniają prace przy utrzymaniu istniejących i planowanych inwestycji własnych. 

W celu poprawy jakości wody podawanej do sieci miejskiej dokonano odwiertu dwóch nowych otworów głębinowych nr 6 i 7. Wykonano dokumentację geologiczną na kolejne trzy otwory studni głębinowych nr 8, 9 i 10.

W grudniu 2014r. podpisano z WFOŚiGW w Olsztynie umowę na dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności - konkurs nr 13/POIiS/l. 1/04/2014. W ramach Projektu Spółka wybudowała w pełni zautomatyzowaną, bezobsługowa Stację Uzdatniania Wody na ujęciu w Rogitach. System łączności radiowej zapewnia możliwość nadzoru i sterowania ujęciem z dyspozytorni przy         ul. Szkolnej. Dzięki budowie SUW woda spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach Projektu poddana została również modernizacji Oczyszczalnia Ścieków. Z oszczędności przetargowych doposażono kompostownię w ciągnik i dwie przyczepy, wybudowano odcinek magistrali wodociągowej łączącej Rogity z przepompownią w Braniewie oraz doposażono SUW w układ równomiernego przepływu przez filtry i studnie głębinowe w falowniki do regulacji wydajności poszczególnych pomp. Wartość zadania ok. 5 mln zł , w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości ok. 4 mln zł. Zakończenie projektu nastąpiło w 2015 r. Dla umożliwienia badania wody podawanej do sieci , Spółka wyposażyła własne laboratorium w nowoczesny demineralizator oraz spektrofotometr. 

Kolejnym zamierzeniem Spółki było opracowanie koncepcji i modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie wraz z modernizacją istniejących przedwojennych, podziemnych zbiorników. 

          W związku ze wzrostem cen paliw na rynku krajowym, Spółka zleciła wykonanie rozbudowy kotłowni o kocioł miałowy wraz z podgrzewaniem ciepłej

wody na cele Zakładu.  

          W celu pozyskania środków na inwestycje własne, Zarząd podjął decyzję na najbliższe lata o maksymalnym korzystaniu z ofert wykonawczych inwestorów zewnętrznych na terenie Braniewa i okolic.

Największym dotychczasowym zleceniem zewnętrznym jest budowa sieci wodnokanalizacyjnych dla obiektu Basenu Miejskiego. Oprócz tego Spółka realizowała zlecenia dla potencjalnych Inwestorów prywatnych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz innych zleceniodawców instytucjonalnych. 

W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Realizując zadania statutowe Spółka rozpoczęła e sierpniu 2016 r. prace nad wykonaniem otworu studziennego nr 10 w miejscowości Rogity. Nowa studnia stanowiła bufor bezpieczeństwa  dla Ujęcia Rogity z gwarancją utrzymania dostawy wody przy maksymalnych rozbiorach. 

        Od 2016 roku nasza Spółka współpracuje z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Braniewie - promocja klasy monter sieci wod-kan i elektromechanik. Będziemy organizować spotkania w siedzibie Spółki z uczniami klas gimnazjalnych w celu przedstawienia charakterystyki zawodu, możliwości rozwoju i rynku pracy. Celem jest obniżenie średniego wieku pracowników. Istnieje możliwość objęcia najlepszych uczniów programem Spółki, mającym na celu pomoc w edukacji wraz z ewentualnym zatrudnieniem w Spółce. 

        W sierpniu 2017 roku nastąpiła zmiana struktury zarządu Spółki. Został powołany Zarząd jednoosobowy reprezentowany przez Prezesa Bartłomieja Adama Fita. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przez Dyrektora Technicznego – Leszka Romana Filipiaka jako pełniącego obowiązki DT r. z dniem 1 września 2017 powołano Jerzego Witkowskiego, który z dniem 1 czerwca 2018 r. został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Technicznego.

31.08.2018 roku zakończyło się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, które było dofinansowane ze Środków Unijnych. Jest to nowoczesny system, który poprawia realizację procedur w Spółce, ułatwia kontrolę kosztów a przede wszystkim ułatwia kontakt z Klientami Spółki. Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e - usług poprzez e — bok, który pozwala na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Wdrożony projekt każdemu klientowi naszej Spółki zapewnia możliwość między innymi:

1.     Akceptację odczytu elektronicznego, akceptację faktury, zapłata faktury.

2.     Nadanie indywidualnego nr konta rozliczeniowego.

3.     Sprawdzenie salda.

4.     Weryfikacja należności.

5.     Elektroniczna windykacja.

6.     Zgłoszenie awarii.

7.     Weryfikacja legalizacji wodomierzy.

8.     Dostęp do bieżących komunikatów Spółki.

9.     Zamawianie usług komercyjnych drogą elektroniczną.

Wszystkie powyższe możliwości skracają do minimum czas reakcji naszej Spółki w procesie obsługi klienta.

Spółka zrealizowała, w ramach programu „Cyfrowy Region” dostawę i uruchomienie systemu monitoringu sieci wodociągowej. Zakres zadania obejmuje realizację centralnego monitoringu sytemu wodociągowego z montażem bateryjnych elektromagnetycznych przepływomierzy dwukierunkowych wraz z rejestratorami do pomiaru i rejestracji przepływu, obsługującego sześć wydzielonych stref, w których zamontowano dziesięć punktów pomiarowych.

Cały system wyposażony jest w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawia czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.

W połączeniu z nakładkami na wodomierze służącymi do elektronicznego odczytu, program ten w znacznym stopniu poprawia komfort pracy pracowników, bezpieczeństwo mieszkańców oraz eliminuje błędy wynikające z dotychczasowego ręcznego wykonywania czynności.

We wrześniu 2018 r. zakończyła się realizacja programu unijnego Termomodemizacja Budynków: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodemizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”, który w 80% był dofinansowany ze Środków Unijnych. Projekt poprawił estetykę firmy oraz oszczędność energetyczną, poprzez docieplenie budynków. Inwestycja znacząco zwiększyła termoizolacyjności budynków użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych. Programem zostały objęte cztery budynki: budynek biurowy, budynek magazynowo - warsztatowo - socjalny, budynek garażowo - warsztatowy z kotłownią zlokalizowane w Braniewie przy ul. Olsztyńskiej 10 i budynek administracyjno - biurowy ul. Przemysłowa 26.

Dnia 7 lutego 2018 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych” w Olsztynie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Urządzenie zostało zakupione we wrześniu 2018 roku, a dnia 31 października 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników zakładu wod. - kan. na nowo zakupionym sprzęcie, to jest: sprężarka wraz z przeciskiem do bezwykopowego układania rur (KRET). Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe jest wykonywanie zleceń czy robót bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodników.  Wartość projektu wyniosła ok.110 tys. zł współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 tys. zł.

Na oczyszczalni ścieków w 2019 r. wykonano dalszą modernizację dmuchaw oraz układu napowietrzania, modernizację prasy osadu. W celu kontynuowania strategii realizacji robót odpłatnych przez Spółkę, zakupiono w leasingu środki transportowe w postaci mini koparki JCB 8025 oraz samochodu pogotowia wodociągowego – Fiat Dublo i zakup elektronarzędzi. Sukcesywnie kontynuuje się modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z planem inwestycyjnym zrealizowano wymianę wodociągu w ul. Kolejowej i ul. Kościuszki. Dokonano częściowej modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżnej ok. 200 mb. Systematycznie kontynuuje się wymianę węzłów wodociągowych oraz renowację bezwykopową rękawem odcinka magistralnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nadbrzeżna oraz odcinka w ul. Moniuszki. Spółka   zgodnie z zaplanowanym harmonogramem kontynuowała wymianę wodomierzy oraz nakładek do odczytu elektronicznego. Spółka posiada ok. 65 % wodomierzy zaopatrzonych w moduł radiowy.  Umożliwiło to bezpieczeństwo i wygodę dla mieszkańców Braniewa. W roku 2019 r. włączono do eksploatacji nowy otwór studzienny nr 10 na Ujęciu Rogity. Sterowanie automatyczne pozwala rotacyjnie eksploatować poszczególne studnie, co przekłada się na dłuższy okres użytkowania studni oraz czwartorzędowej warstwy wodonośnej.

Od 8 maja 2020 r. działa na Kompostowni Pryzmowej Osadów Ścieków mokra bariera antyodorowa. Kurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły jest nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Linia zamgławiająca z dyszami po dwóch stronach wiaty ma 120 m długości. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych. Preparaty występują w formie koncentratów i służą do neutralizacji odorów różnego pochodzenia. Aktywne składniki zawarte w preparatach mają na celu oddziaływanie na molekuły brzydkiego zapachu. Receptury preparatów oparte są na naturalnych olejkach eterycznych występujących w środowisku naturalnym oraz olejkach syntetycznych. Zarówno koncentraty jak i roztwory preparatów, są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Modernizacja istniejącej przepompowni wody pitnej w Braniewie ul. Szkolna 1 w bezobsługowy układ pompowy o wydajności do 400 m³/h z całodobowym centralnym oraz zdalnym monitorowaniem pracy. Zmodernizowany układ pompowy pracuje od września 2021 r.

W roku 2021 zakończono montaż nowych systemów alarmowo - wizualnych na PWP w Braniewie ul. Szkolna oraz system monitoringu na ul. Olsztyńska - baza. Został opracowany projekt techniczny na I etap alternatywnego syfonowego przesyłu ścieków pod rz. Pasłęka ( ul. PCK - ul. Nadbrzeżna - ul. Przemysłowa ). Okres pandemii Covid - 19 w Polsce spowodował znaczne spowolnienie gospodarcze, inwestycyjne w Spółce.

W roku 2022 dla zapewnienia bezawaryjnego odbioru ścieków z nowo powstałych osiedli domków jednorodzinnych ( ul. Piłkarska, ul. Maratońska ) zrealizowano nowy rurociąg kanalizacji tłoczonej o zwiększonej średnicy PE 110 w oparciu o projekt techniczny. W celu utrzymania prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków wykonywane są kolejne modernizacje układu technologicznego przeróbki osadów ścieków. Systematycznie zwiększa się zakres zmodernizowanych węzłów wodociągowych w tym w ul. Kościuszki, ul. Świętokrzyska. Podejmowane są cykliczne działania związane z rozwojem zawodowym pracowników poprzez udział w szkoleniach. Na szkolenia pracowników wydano kwotę 30 110 zł. Spółka pozyskała dotację na szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 15 351 zł. Z dotacji Powiatowego Urzędu Pracy przeszkolono 23 osoby.

Wzrost czynników produkcji w 2023 roku w postaci wzrostu cen materiałów, cen paliw, węgla oraz ok. 10 - krotny wzrost cen energii elektrycznej w szczytowym okresie, spowodował obniżenie kondycji finansowej, zmniejszenie ilości możliwych inwestycji o 50 %. Zrealizowano w 2023 roku II etap opracowania projektowego na alternatywny syfonowy przesył ścieków pod rz. Pasłęka ( ul. Nadbrzeżna - ul. Przemysłowa ). Wykonano kolejny odcinek renowacji kanalizacji sanitarnej w technologii bezwykopowej w ul. Plac Strażacki. Wymieniono na oczyszczalni ścieków w Braniewie zgarniacze łańcuchowe za kwotę ok. 146 400 zł, zmodernizowano instalację odwadniania osadu na kwotę 16 424 zł, zmodernizowano dmuchawy napowietrzające za kwotę 20 468 zł. Zostały wykonane dwa opracowania na instalacje fotowoltaiczne na stacji SUW w Rogitach i PWP w Braniewie ul. Szkolna. 

                                 

Dążymy do tego, aby stać się wzorcowym przedsiębiorstwem, spełniającym rosnące wymagania naszych klientów, przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne oraz warunki pracy poprzez:

        zapewnienie stabilności finansowej Spółki,

        nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz objęcie usługami kolejnych obszarów,

        wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,

        rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,

        stworzenie silnego, kompetentnego i skutecznego zespołu pracowników dążących do stałego doskonalenia zawodowego,

        systematyczne doskonalenie systemów zarządczych,

        zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,

        niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,

        systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców miasta

Braniewa,

        podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa.

Spółka Wodociągi Miejskie posiada ugruntowaną pozycję wśród odbiorców usług. Sytuacja ekonomiczna Spółki jest dobra, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Dalsze dążenia Spółki zapewnią w przyszłości, wysoki poziom świadczonych usług i sprzedawanych produktów, zadowolenie mieszkańców miasta Braniewa oraz pracowników zatrudnionych w Spółce.

Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki są przyjazne dla środowiska oraz mają na celu zaspokoić potrzeby mieszkańców Braniewa i powiatu Braniewskiego, poprzez podnoszenie jakości wody oraz obniżenie ładunku  ścieku.

Opracowali :

Dyrektor Techniczny – Jerzy Witkowski

Zmian dokonała - Ewelina Rosa

8