Dnia 20.07.2021 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki podpisali umowę nr 40/OR/2021 na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa – ETAP II’’.

        Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Sportowej w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach umowy będzie realizowana sieć wodociągowa w technologii PE 110, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 mm i kanalizacji tłocznej PE 90, sieć kanalizacji deszczowej wraz z podejściami pod kraty uliczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Klienci,

         Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie informuje, że od dnia 14.06.2021 roku zostaje przywrócona możliwość dokonywania bezpośrednich rozliczeń w kasie. Przypominamy, że opłat można dokonywać w godzinach od 8:00 do 14:00.

         Na terenie Spółki obowiązują zasady obsługi w reżimie sanitarnym, posiadanie maseczki zakrywającej usta i nos oraz zachowanie odstępów przy okienku kasowym.

Modernizacja przepompowni wody pitnej

przy ul. Szkolnej w Braniewie

         Dnia 30.12.2020 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę na wykonanie modernizacji przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie.

Zostaną wykonane roboty budowlane polegające głównie na wykonaniu adaptacji istniejącego obiektu dla potrzeb modernizowanego budynku pompowni, remont zbiorników retencyjnych oraz modernizacja technologii pompowni. Prace związane z modernizacją przepompowni będą się odbywały przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przepompowni i dostawy wody pitnej dla mieszkańców Braniewa.

W ramach modernizacji zostaną w szczególności wykonane:

 • Demontaż i likwidacja części istniejącej infrastruktury technicznej,
 • Remont i adaptacja istniejącego budynku przepompowni,
 • Remont zbiorników retencyjnych,
 • Wymiana technologii pompowni i zbiorników retencyjnych,
 • Wykonanie instalacji elektrycznych i automatyki w pompowni,
 • Ułożenie rurociągów zewnętrznych,
 • Ułożenie kabli zewnętrznych,
 • Wykonanie nawierzchni utwardzonych,
 • Ogrodzenie terenu działki,
 • Rozruch pompowni,
 • Uporządkowanie i odtworzenie terenu.  

Modernizacja przepompowni wody pitnej zakończy się 31.08.2021 roku i będzie finansowana ze środków własnych oraz środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Przepompownia wody pitnej będzie działała w automacie bezobsługowo. Zostaną zamontowane pompy energooszczędne, przyjazne dla środowiska. Modernizacja zbiorników na wodę zapewni bardzo dobrą jakość wody dla mieszkańców Braniewa.