Dnia 4 marca 2022 roku podpisana została umowa nr 8/OR/2022 pomiędzy reprezentującym Gminę Miasta Braniewa, Burmistrzem Panem Tomaszem Sielickim, a Prezesem Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Panem Bartłomiejem Fitą.  

     Przedmiotem umowy jest "Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie". Czas realizacji w/w przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy a termin jego zakończenia ustalono na 3 września 2023 roku.

     Wykonawca robót, Wodociągi Miejskie w Braniewie, w ramach podpisanej umowy w formule " zaprojektuj i wybuduj", zobowiązał się do zaprojektowania, a następnie realizacji odwodnienia placu i budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

     W zakresie robót ujęto między innymi wymianę istniejących i montaż nowych studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych. Wymianie poddane zostaną również istniejące odcinki rurociągów kanalizacji deszczowej. Nowa sieć kanalizacji deszczowej zapewni sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych lub roztopowych z obrębu budynku szkoły.

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita,  w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita, w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich podpisują umowę za nimi stoją dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr6