Logotyp Rybactwo i Morze Warmia Mazury Unia Europejska

Dnia 18 stycznia 2022 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę nr 00242-6523.2-SW1410048/21/22 o dofinansowanie projektu pt. „Doposażenia firmy w zestaw agregatu pompowego z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej” w Olsztynie z Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Marcinem Kuchcińskim i Panią Jolantą Piotrowską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zabezpieczenie środowiska przed zjawiskiem eutrofizacji dzięki izolacji miejsc awarii sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu nowej technologii blokującej niekontrolowany spływ ścieków poprzez wyposażenie firmy w agregat pompowy z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej”.

Zgodnie z umową Spółka Wodociągi Miejskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 47,28 % wartości projektu.

Nieodzownym elementem pracy ZWiK w Wodociągach Miejskich w Braniewie jest wykop. Otwarty wykop w trakcie usuwania awarii na wodociągu, gdzie woda pochodzi z systemu dystrybucji wody wodociągowej, można osuszyć zwykłą pompą np. membranową. Sytuacja się jednak komplikuje, gdy woda do wykopu podchodzi z gruntu. Wtedy zastosowanie mają właśnie instalacje igłofiltrowe. Zakupiona instalacja igłofiltrowa zastąpi wysłużony już zestaw igłofiltrów wraz z agregatem pompowym, który posiadamy.
Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i uznanie w wykonawstwie odwodnień wykopów budowlanych. Wynika to z potrzeb dyktowanych warunkami hydrogeologicznymi terenu oraz wartości użytkowych tego typu ujęć odwodnieniowych.

Instalacje igłofiltrowe przystosowane są do odwadniania gruntów drobnoziarnistych, trudno oddających wodę. Charakteryzują się gęsto rozstawionymi ujęciami o niewielkim przekroju, łączonymi równolegle za pośrednictwem kolektora z agregatem pompowym
Igłofiltry to ujęcia podciśnieniowe. Praca w reżimie podciśnienia stawia przed instalacją igłofiltrową warunek maksymalnej szczelności, a przed agregatami pompowymi wymagania zdolności wytwarzania dużego podciśnienia i odbioru znacznych ilości powietrza dostającego się z gruntu przez filtry ujęć.