5 kwietnia 2022r. w siedzibie Spółki odbyło się szkolenie „Kierowanie ruchem drogowym” przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. W szkoleniu uczestniczyło 14 pracowników celem aktualizacji uprawnień z obsługi ruchu drogowego w związku z zajęciem pasa drogowego w trakcie usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. Na szkoleniu pracownicy zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaje i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą. Reagowanie na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami oraz zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
     Szkolenie składało się z części teoretycznej połączone z ćwiczeniami praktycznymi i zakończone egzaminem w formie testu. Na podstawie uzyskanego pozytywnego wyniku testu pracownicy otrzymali uprawniania wydane przez WORD w Elblągu.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

     15 marca 2022r. Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy umowę w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
     Zgodnie z umową pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości wnioskowanych szkoleń. Środki finansowe zostały przyznane na kształcenie ustawiczne dla 23 pracowników Spółki.
     Dzięki dofinansowaniu pracownicy będą mogli uaktualnić i poszerzyć wiedzę z zakresu księgowości , nabyć uprawnienia- eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych, elektrycznych i cieplnych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, a także uprawnienia z obsługi ruchu drogowego pracownikom z ZWiK w związku z zajęciem pasa drogowego w trakcie usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

     Dnia 4 marca 2022 roku podpisana została umowa nr 8/OR/2022 pomiędzy reprezentującym Gminę Miasta Braniewa, Burmistrzem Panem Tomaszem Sielickim, a Prezesem Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Panem Bartłomiejem Fitą.  

     Przedmiotem umowy jest "Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie". Czas realizacji w/w przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy a termin jego zakończenia ustalono na 3 września 2023 roku.

     Wykonawca robót, Wodociągi Miejskie w Braniewie, w ramach podpisanej umowy w formule " zaprojektuj i wybuduj", zobowiązał się do zaprojektowania, a następnie realizacji odwodnienia placu i budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

     W zakresie robót ujęto między innymi wymianę istniejących i montaż nowych studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych. Wymianie poddane zostaną również istniejące odcinki rurociągów kanalizacji deszczowej. Nowa sieć kanalizacji deszczowej zapewni sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych lub roztopowych z obrębu budynku szkoły.

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita,  w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita, w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich podpisują umowę za nimi stoją dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr6