Logotyp Rybactwo i Morze Warmia Mazury Unia Europejska

Dnia 18 stycznia 2022 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę nr 00242-6523.2-SW1410048/21/22 o dofinansowanie projektu pt. „Doposażenia firmy w zestaw agregatu pompowego z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej” w Olsztynie z Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Marcinem Kuchcińskim i Panią Jolantą Piotrowską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zabezpieczenie środowiska przed zjawiskiem eutrofizacji dzięki izolacji miejsc awarii sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu nowej technologii blokującej niekontrolowany spływ ścieków poprzez wyposażenie firmy w agregat pompowy z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej”.

Zgodnie z umową Spółka Wodociągi Miejskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 47,28 % wartości projektu.

Nieodzownym elementem pracy ZWiK w Wodociągach Miejskich w Braniewie jest wykop. Otwarty wykop w trakcie usuwania awarii na wodociągu, gdzie woda pochodzi z systemu dystrybucji wody wodociągowej, można osuszyć zwykłą pompą np. membranową. Sytuacja się jednak komplikuje, gdy woda do wykopu podchodzi z gruntu. Wtedy zastosowanie mają właśnie instalacje igłofiltrowe. Zakupiona instalacja igłofiltrowa zastąpi wysłużony już zestaw igłofiltrów wraz z agregatem pompowym, który posiadamy.
Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i uznanie w wykonawstwie odwodnień wykopów budowlanych. Wynika to z potrzeb dyktowanych warunkami hydrogeologicznymi terenu oraz wartości użytkowych tego typu ujęć odwodnieniowych.

Instalacje igłofiltrowe przystosowane są do odwadniania gruntów drobnoziarnistych, trudno oddających wodę. Charakteryzują się gęsto rozstawionymi ujęciami o niewielkim przekroju, łączonymi równolegle za pośrednictwem kolektora z agregatem pompowym
Igłofiltry to ujęcia podciśnieniowe. Praca w reżimie podciśnienia stawia przed instalacją igłofiltrową warunek maksymalnej szczelności, a przed agregatami pompowymi wymagania zdolności wytwarzania dużego podciśnienia i odbioru znacznych ilości powietrza dostającego się z gruntu przez filtry ujęć.

Szanowni Klienci,

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie informuje, że w roku 2021 wymieniono 300 sztuk wodomierzy podlegających legalizacji.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku przeprowadzana jest dalsza sukcesywna wymiana legalizacyjna wodomierzy na terenie miasta Braniewa. W roku 2022 wymianie legalizacyjnej podlega 140 sztuk wodomierzy.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie monterom wymiany wodomierzy oraz przygotowanie dostępu do miejsc, w których zamontowane są wodomierze. W przypadku, gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt pod numerem 55 644 24 17 w. 11, celem ustalenia indywidualnego terminu montażu. W trakcie wymiany wodomierzy monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania protokół. Protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo zamontowanych i numery zamontowanych plomb.

Z góry przepraszamy Państwa za niedogodności związane z wymianą wodomierzy.

W dniu 11.01.2022 roku odbyło się szkolenie uzupełniające na temat bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych w tym usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy działu wod-kan, którzy na co dzień uczestniczą w/w pracach.

Celem szkolenia było przypomnienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie informacji o podstawowych wymaganiach wiedzy i umiejętności dotyczących sposobu prowadzenia prac przy wykopach, w tym ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych, wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Szkolenie przeprowadziła firma "HOSSA" z Elbląga. Szkolenie trwało 3 godziny zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę pracowników.