DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

     15 marca 2022r. Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy umowę w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
     Zgodnie z umową pracodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 80 % wartości wnioskowanych szkoleń. Środki finansowe zostały przyznane na kształcenie ustawiczne dla 23 pracowników Spółki.
     Dzięki dofinansowaniu pracownicy będą mogli uaktualnić i poszerzyć wiedzę z zakresu księgowości , nabyć uprawnienia- eksploatacja i dozór urządzeń energetycznych, elektrycznych i cieplnych, które są niezbędne do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy, a także uprawnienia z obsługi ruchu drogowego pracownikom z ZWiK w związku z zajęciem pasa drogowego w trakcie usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

     Dnia 4 marca 2022 roku podpisana została umowa nr 8/OR/2022 pomiędzy reprezentującym Gminę Miasta Braniewa, Burmistrzem Panem Tomaszem Sielickim, a Prezesem Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Panem Bartłomiejem Fitą.  

     Przedmiotem umowy jest "Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie". Czas realizacji w/w przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy a termin jego zakończenia ustalono na 3 września 2023 roku.

     Wykonawca robót, Wodociągi Miejskie w Braniewie, w ramach podpisanej umowy w formule " zaprojektuj i wybuduj", zobowiązał się do zaprojektowania, a następnie realizacji odwodnienia placu i budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Braniewie.

     W zakresie robót ujęto między innymi wymianę istniejących i montaż nowych studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych. Wymianie poddane zostaną również istniejące odcinki rurociągów kanalizacji deszczowej. Nowa sieć kanalizacji deszczowej zapewni sprawne zebranie i usunięcie wód opadowych lub roztopowych z obrębu budynku szkoły.

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita,  w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich Bartłomiej Fita, w obecności Dyrektor SP6 Mirosławy Szulhan podpisują umowę

 

 

Burmistrz Miasta Tomasz Sielicki i Prezes Wodociągów Miejskich podpisują umowę za nimi stoją dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logotyp Rybactwo i Morze Warmia Mazury Unia Europejska

Dnia 18 stycznia 2022 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę nr 00242-6523.2-SW1410048/21/22 o dofinansowanie projektu pt. „Doposażenia firmy w zestaw agregatu pompowego z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej” w Olsztynie z Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Marcinem Kuchcińskim i Panią Jolantą Piotrowską Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Zabezpieczenie środowiska przed zjawiskiem eutrofizacji dzięki izolacji miejsc awarii sieci kanalizacyjnej przy zastosowaniu nowej technologii blokującej niekontrolowany spływ ścieków poprzez wyposażenie firmy w agregat pompowy z 2 zestawami instalacji igłofiltrowej”.

Zgodnie z umową Spółka Wodociągi Miejskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 47,28 % wartości projektu.

Nieodzownym elementem pracy ZWiK w Wodociągach Miejskich w Braniewie jest wykop. Otwarty wykop w trakcie usuwania awarii na wodociągu, gdzie woda pochodzi z systemu dystrybucji wody wodociągowej, można osuszyć zwykłą pompą np. membranową. Sytuacja się jednak komplikuje, gdy woda do wykopu podchodzi z gruntu. Wtedy zastosowanie mają właśnie instalacje igłofiltrowe. Zakupiona instalacja igłofiltrowa zastąpi wysłużony już zestaw igłofiltrów wraz z agregatem pompowym, który posiadamy.
Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i uznanie w wykonawstwie odwodnień wykopów budowlanych. Wynika to z potrzeb dyktowanych warunkami hydrogeologicznymi terenu oraz wartości użytkowych tego typu ujęć odwodnieniowych.

Instalacje igłofiltrowe przystosowane są do odwadniania gruntów drobnoziarnistych, trudno oddających wodę. Charakteryzują się gęsto rozstawionymi ujęciami o niewielkim przekroju, łączonymi równolegle za pośrednictwem kolektora z agregatem pompowym
Igłofiltry to ujęcia podciśnieniowe. Praca w reżimie podciśnienia stawia przed instalacją igłofiltrową warunek maksymalnej szczelności, a przed agregatami pompowymi wymagania zdolności wytwarzania dużego podciśnienia i odbioru znacznych ilości powietrza dostającego się z gruntu przez filtry ujęć.