Dnia 30.09.2016 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Braniewa spotkanie poświęcone Programowi Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Rosja 2014 – 2020. Było to pierwsze spotkanie z partnerem rosyjskim, na którym podpisana został deklaracja o współpracy z przedstawicielami władz miasta Czerniachowska z obwodu Kaliningradzkiego.

W spotkaniu udział uczestniczyli :

Monika Trzcińska – Burmistrz Miasta Braniewa

Sylwia Cieciora – Sekretarz Miasta Braniewa

Stanislav Pretko – Zastępca Szefa Administracji Jednostki Komunalnej „Dzielnicy Miejskiej Czerniachowsk”

Bartłomiej Fita – Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie

Leszek Filipiak – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie.

Ryszard Ryszkowski – Prezes EURO CONSULTING Olsztyn

Strona Polska, którą reprezentują Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w ramach Programu wykona sieć wodociągową i modernizację Przepompowni Wody Pitnej na ulicy Szkolnej w Braniewie, natomiast strona Rosyjska wybuduje Stację Uzdatniania Wody i kanalizację sanitarną we wsiach położonych w pobliżu Czerniachowska.

Kilka słów o samym programie…

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany wspólnie przez stronę polską i rosyjską. Program będzie współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Wkład finansowy UE będzie zapewniony przez Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach finansowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Wspólny Program Operacyjny dla PWT Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany w oparciu o ramy prawne następujących rozporządzeń i dokumentów:

 • Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiające przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa;
 • Dokument Programowy dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020);
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające wspólne zasady i procedury wdrażania unijnych instrumentów na rzecz finansowania działań zewnętrznych;

Dodatkowo, dla Federacji Rosyjskiej dokument został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

 • Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Północno-Zachodniego Dystryktu Federalnego Federacji Rosyjskiej do 2020 r. zatwierdzona przez Rządowe Rozporządzenie Wykonawcze Federacji Rosyjskiej nr 2074-p z dnia 18 listopada 2011 r.; federalna ustawa o zamówieniach publicznych nr 44-ФЗ z dnia 5 kwietnia 2013 r.;
 • Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Federacji Rosyjskiej do 2020 r.
 • Program Rządu Federacji Rosyjskiej "Społeczno-gospodarczy rozwój obwodu kaliningradzkiego do 2020 r.";
 • Koncepcja Polityki Zagranicznej Federacji Rosyjskiej przyjęta przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dnia 12 lutego 2013 r.;
 • Kodeks Podatkowy Federacji Rosyjskiej;
 • Obowiązujące dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rządu Rosji

Wdrożenie Programu będzie zgodne z postanowieniami stosownej umowy o finansowanie pomiędzy Federacją Rosyjską, Unią Europejską i Polską po przyjęciu WPO.

Program został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący (WKP), który ponosi ogólną odpowiedzialność za przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020. Podczas spotkań, jak również w trakcie całego etapu przygotowania programu, aktywnie zaangażowani byli przedstawiciele centralnych i regionalnych władz obydwu państw. Udział w spotkaniach Wspólnego Komitetu Programującego w charakterze obserwatorów wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Projektu Pomocy Technicznej INTERACT EISP. Aby opracować wspólne stanowisko dotyczące treści Wspólnego Programu Operacyjnego zorganizowano 6 spotkań :

 • Warszawa (Polska), 29 sierpnia 2013;
 • Moskwa (Rosja), 24 marca 2014;
 • Warszawa (Polska), 12 lutego 2015;
 • Kaliningrad (Rosja), 29 kwietnia 2015;
 • Warszawa (Polska), 9-10 czerwca 2015;
 • Warszawa (Polska), 12 kwietnia 2016.

Ponadto, w Federacji Rosyjskiej oraz w Polsce zorganizowane zostały społeczne konsultacje, aby zaznajomić z programem potencjalnych beneficjentów oraz innych uczestników i interesariuszy. W ramach konsultacji społecznych zebrano potrzeby i pomysły wyżej wspomnianych grup. Wyniki konsultacji były pomocne w opracowaniu ostatecznej wersji Wspólnego Programu Operacyjnego przed jego przyjęciem przez Komisję Europejską.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) została opracowana w dialogu pomiędzy zewnętrznymi ekspertami, IZ, WKP oraz szerszym kręgiem odbiorców poprzez konsultacje społeczne. SOOŚ została opublikowana na stronie internetowej PWT EISP Litwa-Polska-Rosja, co ułatwiło dostęp do dokumentów dla wszystkich zainteresowanych.

Głównym celem PWT Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Zasadniczo, Program został opracowany w taki sposób, aby realizacja działań w wyżej wspomnianych aspektach przyniosła skutki nie tylko w zakresie tych aspektów, ale również stworzyła podstawy do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrych sąsiedzkich stosunków w transgranicznym regionie. Na dłuższą metę, należy się spodziewać, że takie działania będą sprzyjać integracji kwalifikowalnego obszaru. Aby tak się stało, konieczne jest ograniczenie barier utrudniających rozwój oraz wykorzystanie istniejących potencjałów oraz możliwości rozwoju.

Dnia 31.08.2016 r. zakończono prace przy budowie nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity wg „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr10 na terenie ujęcia wód podziemnych w Rogitach k/Braniewa”. Obecnie prowadzone są pozostałe prace tj. uzbrojenie studni i zabezpieczenie otworu studziennego obudową studzienną. Badania fizyko – chemiczne wody z nowego otworu studziennego potwierdziły bardzo dobrą jakość ujmowanej wody. Wydajność studni przy pompowaniu próbnym wyniosła około 120 m3/h. Pełne włączenie studni nr 10 do eksploatacji planowane jest do końca 2016 roku.

            Bez zakłóceń pracuje również Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach o czym świadczą wyniki badań wody dostępne do wglądu z zakładce JAKOŚĆ WODY na naszej stronie internetowej. Brak jest również zgłoszeń reklamacyjnych ze strony naszych Odbiorców co do jakości wody w wodociągu miejskim, świadczy to o wysokim standardzie usług świadczonych przez naszą Spółkę.

W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, w miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace nad wybudowaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity. Obecnie wydajność ujęcia, gdzie pracuje 5 studni waha się od 290 m3/h do 310 m3/h. Nowa studnia będzie stanowiła bufor bezpieczeństwa dla zapewnienia stałości dostaw wody dla naszych Odbiorców. Inwestycja zakończona będzie do końca września 2016 roku.