Dokonania Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie

26.04.1993 r. Rada Miasta Braniewa powołała Spółkę z o.o. Wodociągi Miejskie z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 10, której obszar działania podstawowego jako jednoosobowej spółki skarbu gminy zawęża się do terenu miasta Braniewa.

Dyrektorem jednoosobowego Zarządu został dotychczasowy Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Roman Marek Ślifierz.

W ramach inwestycji własnych wymieniono ok. 60% sieci wodociągowych – ul. Kościuszki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Elbląska, Armii Krajowej, Żeromskiego, Sikorskiego, Plac Strażacki, Kromera, Portowa, Plac Wolności, Marynarska i Spacerowa oraz wszystkie ołowiane i większość stalowych przyłączy. Odwiercone zostały cztery nowe otwory głębinowe w Rogitach, na których łącznie z już istniejącymi zastosowano metodę HYDROX polegającą na uzdatnianiu wody w warstwie wodonośnej bez korzystania z energii elektrycznej. W ramach inwestycji miejskich powstała nowa, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprojektowana przez firmę SWECO z Łodzi, którą Spółka przejęła w 1996r. Ponieważ niemal od początku działania oczyszczalni pojawił się problem z zagospodarowaniem osadów ściekowych powstających w wyniku pracy oczyszczalni, Zarząd rozpoczął w roku 2008r. działania zmierzające do pozyskania środków na budowę kompostowni.

W kwietniu 2008r. po odejściu na emeryturę Dyrektora Romana Ślifierza, właściciel Spółki powołał uchwałą nowy, dwuosobowy Zarząd, który tworzą Dyrektor Zarządu Bartłomiej Adam Fita oraz Członek Zarządu - Dyrektor Techniczny Leszek Roman Filipiak.

Nowy Zarząd rozpoczął działanie od wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Spółki. Zmiany te, to wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania w postaci m.in. systemu Controlingu, budżetowania poszczególnych Zakładów Spółki oraz systemów informacji GPS o pracy pojazdów wraz z kontrolą zużycia paliwa jak również systemu GEOSECMA do wyszukiwania istniejących oraz inwentaryzacji nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych który wraz z przenośnym laptopem jest wykorzystywany w terenie. Rozbudowano bazę komputerową Spółki poprzez zakup serwerów i kompleksowego oprogramowania TYTAN ( księgowość - zbyt - - materiałówka ) , stare komputery stacjonarne zastępowane są laptopami a monitory lampowe nowoczesnymi, bezpiecznymi ekranami LCD.

W ramach kontynuacji zadania Zarząd powołał zespół do pozyskania środków na budowę Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych. Dzięki wydatnej pomocy Burmistrza Miasta w styczniu 2009r. ruszyła budowa Kompostowni Pryzmowej Osadów Ściekowych, która współfinansowana ze środków fundacji EkoFundusz w wysokości 2.852.500zł, niskooprocentowanego kredytu BOŚ ( przy pomocy finansowej WFOŚiGW w Olsztynie ) w wysokości 2.334.000zł oraz udziału własnego Spółki w kwocie ok.730.000zł, rozpoczęła działalność w grudniu tegoż roku. Dzięki nowej kompostowni Spółka rozwiązała problem ok.15 tys. ton osadów, które zmagazynowane w lagunach na terenie wysypiska odpadów przerobiono na kompost i wykorzystano rolniczo do produkcji upraw energetycznych. W celu zakończenia tematu gospodarki ściekowej Spółka opracowała P.T. i uzyskała pozwolenie na modernizację oczyszczalni ścieków.

Po rocznych staraniach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr 283/11 z dnia 28.07.2011r. wydało Certyfikat na nawóz organiczny pod nazwą "kompost braniewski". Decyzja ta zamknęła problem osadu w Spółce. Od czasu uzyskania certyfikatu po przeróbce na kompostowni osadów ściekowych zamiast odpadu uzyskujemy nawóz organiczny, który chętnie kupują okoliczni rolnicy.
Mając w pamięci problemy przy usuwaniu awarii kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej ( głębokość kolektora ok. 4,5 m usytuowanie w odległości ok. 2,0m od ścian budynków mieszkalnych ), Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu monitoringu telewizyjnego tej sieci i po przeanalizowaniu poddano renowacji bezwykopowej najbardziej zniszczone odcinki o długości sumarycznej około 250mb.

W celu umożliwienia wykonania monitoringu we własnym zakresie, zakupiono kamerę inspekcyjną model 6030 firmy G.Drexl w cenie 20.000zł. Dla poprawy bezpieczeństwa monterów wod-kan pracujących w wykopach, zakupiono przenośne obudowy ścian ( szalunki ). Wymieniono częściowo stary tabor transportowy na bardziej nowoczesny, pochłaniający mniej paliwa: Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanałów ProfiJet w zabudowie IVECO, samochód skrzyniowy Ford i samochód wywrotka IVECO - oba z możliwością przewozu brygady pięcioosobowej oraz samochód serwisowy VW Caddy. Zmodernizowano też tabor sprzętowy poprzez zakup koparki JCB i minikoparki JCB wraz z lawetą do jej transportu, do której dokupiono do rozbijania betonów i zmarzliny młot udarowy zasilany z układu hydraulicznego. Aby utrzymać sprzęt i pojazdy w należytej czystości Zarząd zdecydował o budowie dla własnych pojazdów myjni zlokalizowanej na terenie Bazy. Dla bardziej racjonalnego wykorzystania czasu pracowników zakupiono nową automatyczną zgrzewarkę do rur PE do średnicy 250mm oraz elektronarzędzia w postaci wiertarek, młotowiertarek i młotów kujących . Aby móc korzystać z elektronarzędzi w terenie zakupiono agregat prądotwórczy 3,5 kW.

W celu poprawy jakości wody podawanej do sieci miejskiej dokonano odwiertu dwóch nowych otworów głębinowych nr 6 i 7, wykonano renowację otworu studziennego nr 2 oraz opracowano P.T. na kolejne trzy otwory nr 8, 9 i 10.

W grudniu 2014r. podpisano z WFOŚiGW w Olsztynie umowę na dofinansowanie Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Oś priorytetowa 1, Gospodarka wodno-ściekowa w ramach dofinansowania z Funduszu Spójności - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.W ramach Projektu Spółka wybudowała w pełni zautomatyzowaną, bezobsługowa Stację Uzdatniania Wody na ujęciu w Rogitach. System łączności radiowej zapewnia możliwość nadzoru i sterowania ujęciem z dyspozytorni przy ul. Szkolnej. Dzięki budowie SUW woda spełnia wszystkie wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach Projektu poddana została również modernizacji Oczyszczalnia Ścieków. Z oszczędności przetargowych doposażono kompostownię w ciągnik i dwie przyczepy, wybudowano odcinek magistrali wodociągowej łączącej Rogity z przepompownią w Braniewie oraz doposażono SUW w układ równomiernego przepływu przez filtry i studnie głębinowe w falowniki do regulacji wydajności poszczególnych pomp. Wartość zadania 5.272.153 zł w tym dotacja z WFOŚiGW w wysokości 4.024.573 zł.

Dla umożliwienia badania wody podawanej do sieci , Spółka wyposażyła własne laboratorium w nowoczesny demineralizator oraz spektrofotometr. Kolejnym zamierzeniem Spółki będzie opracowanie koncepcji i modernizacji Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie wraz z modernizacją istniejących przedwojennych, podziemnych zbiorników retencyjnych.

W związku ze wzrostem cen paliw na rynku krajowym, Spółka zleciła wykonanie rozbudowy kotłowni o kocioł miałowy wraz podgrzewaniem ciepłej wody na cele Zakładu. Docelowo Zarząd zamierza wykorzystać do celów ogrzewania ciepłej wody energię słoneczną, poprzez zabudowę solarów na dachu budynku kotłowni i zasilanie tą energią podgrzewacza c.w., który jest przystosowany do tej opcji. W celu pozyskania środków na inwestycje własne, Zarząd podjął decyzję na najbliższe lata o maksymalnym korzystaniu z ofert wykonawczych inwestorów zewnętrznych na terenie Braniewa i okolic.

Największym dotychczasowym zleceniem zewnętrznym jest budowa sieci wodno-kanalizacyjnych dla obiektu Basenu Miejskiego. Oprócz tego Spółka realizowała zlecenia takie jak: ul. Moniuszki – zasilanie w wodę i odbiór ścieków dla domków jednorodzinnych, ul. Łąkowa – sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg, ul. Ogrodowa - rozdział zasilania w wodę, ul. PCK – przyłącza wod-kan dla „Orlika”, ul. Konarskiego – modernizacja kanalizacji sanitarnej w budynku szkolnym, ul. Fromborska – przyłącze wod-kan dla pawilonu handlowego i przełożenie kanalizacji sanitarnej dla budynku restauracji „Orient”, ul. Królewiecka – kanalizacja sanitarna dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Aktualnie realizowane są prace przy ul. Żeromskiego 13 – kanalizacja deszczowa. Część ww. zadań Spółka realizowała kompleksowo wraz z opracowaniem projektów technicznych.

Poza tym z ramienia inwestora Spółka uczestniczyła w procesie budowy dwóch kolektorów burzowych ( ul. Żeromskiego i Botaniczna-Zielona ) jako Inspektor Nadzoru .Oprócz robót wod-kan Spółka realizuje zlecenia Urzędu Miasta i Spółdzielni „Zatoka” w zakresie remontów nawierzchni asfaltowych.

Opracowali :

Dyrektor Zarządu - Bartłomiej Adam Fita,
Dyrektor Techniczny - Leszek Roman Filipiak

bos bank
bos bank
certyfikat wiarygodnosci sciana
certyfikat wiarygodnosci sciana
certyfikat wiarygodnosci
certyfikat wiarygodnosci
gazele biznesu kb
gazele biznesu kb
gazele biznesu
gazele biznesu
Strona1
Strona1
Strona2
Strona2