LGR „ZALEW WIŚLANY” – zakup urządzenia do przecisków

 

       Dnia 7 lutego 2018 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych” w Olsztynie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panem Mironem Sycz i Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską.

         W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel : „Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych”.

         Projekt będzie zrealizowany do listopada 2018 roku.

         Wartość projektu wynosi 109 568,40 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 40/100), współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

Kret, maszyna przeciskowa, przebijak gruntowy, rakieta ziemna, to najczęsciej używane określenia dla maszyn. Maszyny przeciskowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi. Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji, tak zwaną metodą bezwykopową, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. To oznacza, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji. Wystarczy wykonać dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów. Poniższe ilustracje przedstawiają nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.

 

 

Rozpoczęcie pracy z wykopu startowego, celowanie.

 

 

 

 

 

Końcowa faza przecisku, kret osiąga wykop docelowy.

 

 

 

 

 

Zazwyczaj krety wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych. Niesie to poważne oszczędności w budżecie prac. Instalacje metodą bezwykopową, także nie niosą za sobą strat wynikających z negatywnego oddziaływania na najbliższe otoczenie, w postaci okresowych korków komunikacyjnych, objazdów, zbytniego natężenia hałasu. Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że nie zostaje naruszona powierzchnia drogi. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę, że każda ingerencja w jednolitą strukturę oryginalnie położonej drogi, prędzej czy później będzie wymagała okresowych napraw, w miejscach w których spójność nawierzchni została naruszona.

Do zasilania kreta potrzebne jest sprężone powietrze. Najczęściej wykorzystywane są sprężarki przewoźne umieszczone na podwoziu kołowym, które dostarcza się na budowę ciągnąć sprężarkę za autem. Im większa maszyna, tym większe jest zapotrzebowanie na powietrze. Dobre, mocne krety, wymagają powietrza w ilości, jaką są w stanie zapewnić najbardziej popularne na rynku budowlanym sprężarki. Typowy zestaw przeciskowy znajduje się na poniższej ilustracji.

Kretem można wykonać samodzielny przecisk. Można przy jego pomocy wciągnąć rurę z tworzywa sztucznego. Można także wbijać stalowe rury. Istnieje cała masa dodatkowego osprzętu, umożliwiającego wykonanie praktycznie każdej instalacji metodą bezwykopową.

Do zestawu dołączony zostanie również młot pneumatyczny o wadze od 25 do 27 kg.

UWAGA!!!!! UWAGA!!!!! UWAGA!!!!! UWAGA!!!!! UWAGA!!!!! UWAGA!!!!!

W związku ze zmianą programu komputerowego w Wodociągach Miejskich Spółka z o.o. obsługującego klientów informujemy, że wygląd faktury uległ zmianie. Jednocześnie zwracamy uwagę, że każdy klient od 1 stycznia 2018 roku posiada INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO.

 

 

Przedstawiamy Państwu wzór faktury.

 

 

 

 

Plan  Spółki z o.o. Wodociągi Miejskie w Braniewie na 2018 rok

Misja Przedsiębiorstwa

„PRZYJAŹNI DLA ŚRODOWISKA”

Wizja Przedsiębiorstwa

„PODNIESIENIE POSTRZEGANIA FIRMY, JAKO PRZYJAZNEJ ŚRODOWISKU, TROSZCZĄCEJ SIĘ O POTRZEBY MIESZKAŃCÓW MIASTA BRANIEWA I POWIATU BRANIEWSKIEGO, POPRZEZ BARDZO WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG I PRODUKTÓW, CO W KONSEKWENCJI WZMOCNI POZYCJĘ FIRMY NA RYNKU”

            Przedmiotem działalności Spółki Wodociągi Miejskie jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie  ścieków. Spółka świadczy usługi zewnętrzne na rzecz podmiotów prywatnych oraz podmiotów gospodarczych, takie jak:

 • wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • usług sprzętowo – transportowych,
 • czyszczenie kanalizacji oraz wywóz szamba,
 • badanie wody i ścieków w laboratorium,
 • sprzedaż kompostu.

            Spółka od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych. Do tej pory pozyskano dotację w wysokości 8 885 821,12 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć  tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 12/100).

Dążymy do tego, aby stać się wzorcowym przedsiębiorstwem, spełniającym rosnące wymagania naszych klientów, przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne oraz warunki pracy poprzez:

 • zapewnienie stabilności finansowej Spółki,
 • nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz objęcie usługami kolejnych obszarów,
 • wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,
 • rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,
 • stworzenie silnego, kompetentnego i skutecznego zespołu pracowników dążących do stałego doskonalenia zawodowego,
 • systematyczne doskonalenie systemów zarządczych,
 • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
 • niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,
 • systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców miasta Braniewa,
 • podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa.

Spółka Wodociągi Miejskie posiada ugruntowaną pozycję wśród odbiorców usług. Sytuacja ekonomiczna Spółki jest bardzo dobra, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz wysokiej jakości świadczonych usług. Dalsze dążenia Spółki zapewnią w przyszłości, wysoki poziom świadczonych usług i sprzedawanych produktów, zadowolenie mieszkańców miasta Braniewa oraz pracowników zatrudnionych w Spółce.

Od 2016 roku nasza Spółka współpracuje z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Braniewie - promocja klasy monter sieci Wod-kan i elektromechanik. Będziemy organizować spotkania w siedzibie Spółki z uczniami klas gimnazjalnych w celu przedstawienia charakterystyki zawodu, możliwości rozwoju i rynku pracy. Celem jest obniżenie średniego wieku pracowników. Istnieje możliwość objęcia najlepszych uczniów programem Spółki, mającym na celu pomoc w edukacji wraz z ewentualnym zatrudnieniem w Spółce.

Cała sieć wodociągowa w mieście Braniewo zostanie w 2018 roku zmonitorowana pod względem szczelności z wykorzystaniem specjalistycznych firm. Potencjalne miejsca wycieków zostaną zlokalizowane i poddane naprawie.

W celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni ścieków zostaną poddane przeglądowi i renowacji pompy i mieszadła oraz modernizacja dmuchawy. Nastąpi poprawa jakości ścieku po przez modernizację sieci kanalizacyjnej na Osiedlu Wojskowym – 500 m oraz modernizacja sieci wodociągowej ok 400 m.

Do końca sierpnia 2018 roku zakończy się wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, które w 85% jest dofinansowane ze Środków Unijnych. Będzie to nowoczesny system, który poprawi realizację procedur w Spółce, ułatwi kontrolę kosztów a przede wszystkim ułatwi kontakt z Klientami Spółki. Rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front-office oraz back-office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaką są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e – usług poprzez e – bok pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych. Po wdrożeniu projektu każdy klient naszej Spółki będzie miał możliwość między innymi:

 1. Akceptacja odczytu elektronicznego. Akceptacja faktury. Zapłata faktury.
 2. Nadanie indywidualnego nr konta rozliczeniowego.
 3. Sprawdzenie salda.
 4. Weryfikacja należności.
 5. Elektroniczna windykacja.
 6. Zgłoszenie awarii.
 7. Weryfikacja legalizacji wodomierzy.
 8. Dostęp do bieżących komunikatów Spółki.
 9. Zamawianie usług komercyjnych drogą elektroniczną.

Wszystkie powyższe możliwości skrócą do minimum czas reakcji naszej Spółki w procesie obsługi klienta.

Spółka będzie realizowała, w ramach programu „Cyfrowy Region” dostawę i uruchomienie systemu monitoringu sieci wodociągowej. Zakres zadania obejmuje realizację centralnego monitoringu sytemu wodociągowego z montażem bateryjnych elektromagnetycznych przepływomierzy dwukierunkowych wraz z rejestratorami do pomiaru i rejestracji przepływu, obsługującego sześć wydzielonych stref, w których zamontowane będzie dziesięć punktów pomiarowych.

Cały system będzie wyposażony w moduł monitorowania przepływów wody na sieci wodociągowej i wraz z wprowadzonym strefowaniem sieci wodociągowej poprawi czas reakcji, a w ostateczności czas usunięcia powstałej awarii.

W połączeniu z nakładkami na wodomierze służącymi do elektronicznego odczytu, program ten w znacznym stopniu poprawi komfort pracy pracowników, bezpieczeństwo mieszkańców oraz wyeliminuje błędy wynikające z dotychczasowego ręcznego wykonywania czynności. Do 50 % mieszkańców włączonych będzie do programu elektronicznego odczytu. Termin zakończenia realizacji tego programu został wyznaczony na 30.08.2018 r.

            W 2018 r. nastąpi realizacja programu unijnego Termomodernizacja Budynków: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”, który w 80%  jest dofinansowany ze Środków Unijnych. Projekt ma na celu poprawę estetyki firmy oraz oszczędność energetyczną, poprzez do cieplenie budynków. Inwestycja zakłada znaczące zwiększenie termoizolacyjności budynków użyteczności publicznej dla wymiernego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w sektorze budynków publicznych. Programem będą objęte cztery budynki: budynek biurowy, budynek magazynowo – warsztatowo - socjalny, budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią zlokalizowane w Braniewie przy ul. Olsztyńskiej 10 i budynek administracyjno – biurowy ul. Przemysłowa 26.

            28 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła Program Polska - Rosja 2014-2020. Następnego dnia Pan Minister Jerzy Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstronne Porozumienie Finansowe dot. realizacji Programu, które zostało uprzednio zaakceptowane przez Federację Rosyjską oraz Komisję Europejską. Tym samym Program Polska-Rosja 2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony do realizacji. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w sprawie określenia kryteriów i terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów regularnych.

            Nasza Spółka w 2018 roku ma plan przystąpić do tego projektu, w ramach którego Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę sieci przesyłowej między Braniewem a Rogitami. Dofinansowanie projektu będzie wynosić do 90 %.

            Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółki przede wszystkim mają na celu być przyjazne dla środowiska oraz mają zaspokoić potrzeby mieszkańców Braniewa i powiatu Braniewskiego poprzez podnoszenie jakości wody oraz obniżenie parametrów ścieku.

                                                                                                           

 

 

Dnia 25.05.2017 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezin umowę na dofinansowanie projektu: „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami” w programie RPO „Cyfrowy Region”

 

 

Dnia 26.08.2017 roku Prezes Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Pan Bartłomiej Fita wraz z Naszym partnerem – gminą Budry uczestniczył w spotkaniu poświęconemu  realizacji projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przedstawicielami administracji rosyjskiej oraz dniach miasta Czerniachowska.

 

 

Spotkanie robocze Polska – Rosja w siedzibie Spółki Wodociągi Miejskie