Opis projektu:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front - office oraz back - office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaka są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e-usług dla wskazanych interesariuszy poprzez (e – bok) pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Planowane efekty

Realizacja celów głównych i osiągniętych w tym zakresie wskaźników przyczyni się do unowocześnienia procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów, racjonalizacji kosztów administracyjnych i  eksploatacyjnych jednostki, skrócenia obiegu dokumentów, poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych. Grupę docelową  projektu stanowią:

Wodociągi Miejskie,

Mieszkańcy miasta i gminy Braniewo (obywatele)

Kontrahenci miasta i gminy Braniewo ( przedsiębiorcy, instytucje publiczne )

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 062 413,00 zł ( słownie jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100 )

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 699 635,00 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 ), co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dnia 23.06.2017 r. na terenie parku MOS ZATOKA w Braniewie odbył się bieg sztafetowy 8 x 600 m, w którym udział wzięło siedem osób reprezentujących Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie. Konkurencja była duża na osiem zgłoszonych drużyn nasza ekipa zajęła III miejsce otrzymując z rąk Pani Burmistrz Moniki Trzcińskiej pamiątkowy puchar.

 

Dnia 25.05.2017 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita odebrał z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezin umowę na dofinansowanie projektu: „Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”.

W uroczystości udział wzięli również beneficjenci wyłonieni w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.