ROZSZERZENIE ZAKRESU BADAŃ WODY

 

Dnia 19.04.2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie zatwierdził system jakości badań wody do spożycia w zakresie „Ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C” oraz „Wykrywanie i oznaczanie enterokoków kałowych” – prowadzony w Laboratorium Wodociągów Miejskich.

Tym samym Laboratorium wykonuje badania jakości wody pod względem mikrobiologicznym w pełnym zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) dla parametrów grupy A.

1.    Liczba bakterii z grupy coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

2.    Liczba Escherichia coli – PN-EN ISO 9308-1:2014

3.    Liczba Enterokoków kałowych – PN-EN ISO 7899-2:2004

4.    Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ° C – PN-EN ISO 6222:2004

 

Zdjęcie: G. Binięda   Bakterie Grupy Coli i Escherichia Coli.                

 

 

Zdjęcie: G. Binięda    Enterokoki kałowe.

 

 

 

SZANSA NA ZDOBYCIE ZAWODU

 

DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

Nasza Spółka zainteresowana jest przyjęciem młodocianych pracowników gotowych podjąć pracę i naukę w roku szkolnym 2018/2019 w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych oraz elektryk.

Od kandydatów oczekujemy rzetelnego podejścia do powierzonych obowiązków, dokładności oraz umiejętności pracy w zespole, sumienności i uzyskania dobrych ocen z teoretycznego kursu dokształcającego z przedmiotów zawodowych.

Dla młodocianych pracowników oferujemy instruktaże stanowiskowe, opiekę instruktora praktyki nauki zawodu, pracę w systemie jednozmianowym, zatrudnienie na okres 36 miesięcy, możliwość podpisania umowy po zakończeniu Branżowej Szkoły I stopnia jeżeli kandydat będzie posiadał odpowiednie umiejętności , zapewniamy dofinansowanie teoretycznych kursów dokształcania zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

 

                                  OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Elektryk
 • Wymiana uszkodzonej armatury wod-kan zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • Inspekcja przykanalików, kanałów sanitarnych, studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, skrzynek, zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • Usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod-kan,
 • Przywracanie nawierzchni po wykonaniu prac na sieci wodociągowej,
 • Prowadzenie prac podczas budowy nowych sieci i urządzeń wod-kan,
 • Montaż i wymiana wodomierzy,
 • Udział w odbiorach nowych sieci, rozruch nowych urządzeń i obiektów.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • Wykonanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,     
 • Ocena stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • Dobór, montowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwpożarowej.
 • Udział w wymianie pomp głębinowych,
 • Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń.

 

 

Jeżeli będzie duża liczba osób zainteresowanych oferta pracy, Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia rekrutacji wewnętrznej na podstawie Regulaminu.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Miejsce spotkań :

         Wodociągi Miejskie Sp. Z o.o.

                   ul. Olsztyńska 10

                   14-500 Braniewo

Kontakt telefoniczny z Panią Moniką Drożdż

Sekretariat tel. 55 644 24 17 wewnętrzny 10

        

 

LGR „ZALEW WIŚLANY” – zakup urządzenia do przecisków

 

       Dnia 7 lutego 2018 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita podpisał umowę o dofinansowanie projektu pt. „Wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych” w Olsztynie z Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panem Mironem Sycz i Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Panią Sylwią Jaskulską.

         W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty następujący cel : „Rozwój działalności gospodarczej poprzez doposażenie firmy w komplet urządzeń do innowacyjnej metody bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych”.

         Projekt będzie zrealizowany do listopada 2018 roku.

         Wartość projektu wynosi 109 568,40 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 40/100), współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 40 000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

Kret, maszyna przeciskowa, przebijak gruntowy, rakieta ziemna, to najczęsciej używane określenia dla maszyn. Maszyny przeciskowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi, gazowymi, teleinformatycznymi. Przy ich pomocy możliwe jest położenie instalacji, tak zwaną metodą bezwykopową, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę. To oznacza, że nie ma konieczności robienia wykopu wzdłuż całej planowanej instalacji. Wystarczy wykonać dwa wykopy: startowy, od którego planujemy położyć instalację, oraz końcowy, w którym przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapów. Poniższe ilustracje przedstawiają nam schematycznie, jak wyglądają najczęściej wykonywane prace przeciskowe.

 

 

Rozpoczęcie pracy z wykopu startowego, celowanie.

 

 

 

 

 

Końcowa faza przecisku, kret osiąga wykop docelowy.

 

 

 

 

 

Zazwyczaj krety wykorzystuje się do położenia instalacji pod wszelkimi istniejącymi drogami, chodnikami, innymi ciągami komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umożliwiają wykonanie prac, bez konieczności częściowego demontażu istniejącej drogi i ponownego jej odtworzenia, po zakończeniu prac instalacyjnych. Niesie to poważne oszczędności w budżecie prac. Instalacje metodą bezwykopową, także nie niosą za sobą strat wynikających z negatywnego oddziaływania na najbliższe otoczenie, w postaci okresowych korków komunikacyjnych, objazdów, zbytniego natężenia hałasu. Dla kierowców najważniejsze jest jednak to, że nie zostaje naruszona powierzchnia drogi. Doskonale bowiem zdajemy sobie sprawę, że każda ingerencja w jednolitą strukturę oryginalnie położonej drogi, prędzej czy później będzie wymagała okresowych napraw, w miejscach w których spójność nawierzchni została naruszona.

Do zasilania kreta potrzebne jest sprężone powietrze. Najczęściej wykorzystywane są sprężarki przewoźne umieszczone na podwoziu kołowym, które dostarcza się na budowę ciągnąć sprężarkę za autem. Im większa maszyna, tym większe jest zapotrzebowanie na powietrze. Dobre, mocne krety, wymagają powietrza w ilości, jaką są w stanie zapewnić najbardziej popularne na rynku budowlanym sprężarki. Typowy zestaw przeciskowy znajduje się na poniższej ilustracji.

Kretem można wykonać samodzielny przecisk. Można przy jego pomocy wciągnąć rurę z tworzywa sztucznego. Można także wbijać stalowe rury. Istnieje cała masa dodatkowego osprzętu, umożliwiającego wykonanie praktycznie każdej instalacji metodą bezwykopową.

Do zestawu dołączony zostanie również młot pneumatyczny o wadze od 25 do 27 kg.