Dnia 26.08.2017 roku Prezes Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Pan Bartłomiej Fita wraz z Naszym partnerem – gminą Budry uczestniczył w spotkaniu poświęconemu  realizacji projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przedstawicielami administracji rosyjskiej oraz dniach miasta Czerniachowska.

W tym czasie zorganizowano spotkanie robocze, które było poświęcone pisaniu wspólnego wniosku  programu Transgranicznego Polska – Rosja.

Nowo wybrany Mer Czerniachowska wyraził chęć dalszej współpracy i uczestnictwa w programie  Transgranicznym Polska – Rosja.

         Termin konkursu będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski najprawdopodobniej w miesiącach październik – listopad 2017 roku.

         W ramach projektu Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami. Dofinansowanie projektu będzie wynosić około 90 %.

                                                                                      

 

 

Opis projektu:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front - office oraz back - office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaka są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e-usług dla wskazanych interesariuszy poprzez (e – bok) pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Planowane efekty

Realizacja celów głównych i osiągniętych w tym zakresie wskaźników przyczyni się do unowocześnienia procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów, racjonalizacji kosztów administracyjnych i  eksploatacyjnych jednostki, skrócenia obiegu dokumentów, poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych. Grupę docelową  projektu stanowią:

Wodociągi Miejskie,

Mieszkańcy miasta i gminy Braniewo (obywatele)

Kontrahenci miasta i gminy Braniewo ( przedsiębiorcy, instytucje publiczne )

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 062 413,00 zł ( słownie jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100 )

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 699 635,00 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 ), co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dnia 23.06.2017 r. na terenie parku MOS ZATOKA w Braniewie odbył się bieg sztafetowy 8 x 600 m, w którym udział wzięło siedem osób reprezentujących Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie. Konkurencja była duża na osiem zgłoszonych drużyn nasza ekipa zajęła III miejsce otrzymując z rąk Pani Burmistrz Moniki Trzcińskiej pamiątkowy puchar.