ŚRODKI UNIJNE W WODOCIĄGACH MIEJSKICH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Dnia 29 września 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zamieścił na stronie internetowej listę rankingową projektów przyjętych do dofinansowania według, której Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie do projektu pt.                 „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”, w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01 – IZ.00-28-001/16, z zakresu Osi priorytetowej „Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna”, Działania „Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania „Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”.

Modernizacji poddane będą następujące obiekty:

  1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10
    1. Budynek biurowy.
    2. Budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny.
    3. Budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią.
  2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26
    1. Budynek administracyjno – biurowy.

Projekt będzie realizowany na przełomie 2018/2019 roku.

Wydatki kwalifikowane  to 1.109 803,80 zł  ( słownie : jeden milion sto dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 80/100).

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 898 830,10 zł ( słownie : osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 10/100).

Jest to drugi projekt unijny, na który Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. otrzymały dofinansowanie w 2017 roku , pierwszy to Cyfrowy Region            „ Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”, na który jest już podpisana umowa.

Złożony także jest wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Zalew Wiślany” na wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych – jesteśmy zakwalifikowani do II ETAPU.

W miesiącach  październik – listopad 2017 roku zostanie najprawdopodobniej ogłoszony termin konkursu przez Urząd Marszałkowski o Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. W ramach tego projektu  Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami.  Dofinansowanie tego projektu wynosi do 90 %. Rozstrzygnięcie, tego konkursu odbędzie się w 2018 roku.

 

 

lista_strona_1-page-001.jpglista_strona_2-page-001.jpg

 

Dnia 26.08.2017 roku Prezes Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. Pan Bartłomiej Fita wraz z Naszym partnerem – gminą Budry uczestniczył w spotkaniu poświęconemu  realizacji projektu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 z przedstawicielami administracji rosyjskiej oraz dniach miasta Czerniachowska.

W tym czasie zorganizowano spotkanie robocze, które było poświęcone pisaniu wspólnego wniosku  programu Transgranicznego Polska – Rosja.

Nowo wybrany Mer Czerniachowska wyraził chęć dalszej współpracy i uczestnictwa w programie  Transgranicznym Polska – Rosja.

         Termin konkursu będzie ogłoszony przez Urząd Marszałkowski najprawdopodobniej w miesiącach październik – listopad 2017 roku.

         W ramach projektu Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami. Dofinansowanie projektu będzie wynosić około 90 %.

                                                                                      

 

 

Opis projektu:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front - office oraz back - office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaka są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e-usług dla wskazanych interesariuszy poprzez (e – bok) pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Planowane efekty

Realizacja celów głównych i osiągniętych w tym zakresie wskaźników przyczyni się do unowocześnienia procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów, racjonalizacji kosztów administracyjnych i  eksploatacyjnych jednostki, skrócenia obiegu dokumentów, poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych. Grupę docelową  projektu stanowią:

Wodociągi Miejskie,

Mieszkańcy miasta i gminy Braniewo (obywatele)

Kontrahenci miasta i gminy Braniewo ( przedsiębiorcy, instytucje publiczne )

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 062 413,00 zł ( słownie jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100 )

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 699 635,00 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 ), co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.