Opis projektu:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front - office oraz back - office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaka są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e-usług dla wskazanych interesariuszy poprzez (e – bok) pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Planowane efekty

Realizacja celów głównych i osiągniętych w tym zakresie wskaźników przyczyni się do unowocześnienia procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów, racjonalizacji kosztów administracyjnych i  eksploatacyjnych jednostki, skrócenia obiegu dokumentów, poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych. Grupę docelową  projektu stanowią:

Wodociągi Miejskie,

Mieszkańcy miasta i gminy Braniewo (obywatele)

Kontrahenci miasta i gminy Braniewo ( przedsiębiorcy, instytucje publiczne )

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 062 413,00 zł ( słownie jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100 )

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 699 635,00 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 ), co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.