Opis projektu:

Cel projektu

Celem głównym projektu jest rozwój systemów oraz usług elektronicznych typu front - office oraz back - office dla racjonalizacji kosztów działalności Wodociągów Miejskich w Braniewie oraz finalnej poprawy procesów obsługi i bezpieczeństwa obywateli i kontrahentów. Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej jaka są wodociągi poprzez informatyzację systemu odczytu i monitoringu zużycia mediów wraz z uruchomieniem nowych e-usług dla wskazanych interesariuszy poprzez (e – bok) pozwalający na usprawnienie procesów zarządczych i transakcyjnych.

Planowane efekty

Realizacja celów głównych i osiągniętych w tym zakresie wskaźników przyczyni się do unowocześnienia procesów sprzedażowych i systemu obsługi klientów, racjonalizacji kosztów administracyjnych i  eksploatacyjnych jednostki, skrócenia obiegu dokumentów, poprawy bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych. Grupę docelową  projektu stanowią:

Wodociągi Miejskie,

Mieszkańcy miasta i gminy Braniewo (obywatele)

Kontrahenci miasta i gminy Braniewo ( przedsiębiorcy, instytucje publiczne )

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu 1 062 413,00 zł ( słownie jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzynaście złotych 00/100 )

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 699 635,00 zł ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100 ), co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Drodzy Mieszkańcy.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo związane z zadaniami wykonanymi na terenie Braniewa przez pracowników Wodociągów Miejskich Spółka z o. o, wprowadzamy legitymacje służbowe w wersji PCV.

Co to oznacza?

Pracownik, który będzie wykonywał prace zlecone przez Naszą Spółkę, będzie posiadał identyfikator, o który możecie Państwo każdorazowo poprosić.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy zmiany po to, aby żadna postronna osoba nie mogła podać się za naszego pracownika.

Jak będzie wyglądać legitymacja służbowa?