BUDOWA KURTYNY ANTYODOROWEJ KOMPOSTOWNI 

         Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Budowa kurtyny antyodorowej w wiacie kompostowni”, która mieści się w Braniewie przy ul. Stefczyka w ramach naboru V/2.3/2019 ogłoszonego przez Lokalna Grupę Rybacką „Zalew Wiślany” w dniu 21.06.2019 roku na wnioski dotyczące 2.3.2 Nowoczesna Ochrona Środowiska.

         W dniu 31.07.2019 Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej przeprowadziła procedurę wyboru operacji i ustaliła kwotę wsparcia w wysokości 45 000 zł uchwałą nr V/129/19 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grypy Rybackiej „Zalew Wiślany”.

         Liczba punktów przyznanych operacji wynosiła 47,75 pkt. W wyniku dokonanej oceny wybrana do dofinansowania operacja umieszczona została na miejscu 3.

         Po zakończeniu oceny przez Radę LGR, wniosek wraz z całą dokumentacją został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Biuro Wdrażania PO| Ryby, gdzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy podlegać będzie dalszemu procedowaniu.