Urządzenia pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych z nieruchomości ścieków są bardzo rzadko stosowane ze względu na ich cenę i specyfikę montażu. W przypadku ich braku ilość odprowadzonych ścieków określana jest na podstawie ilości pobranej wody.
Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. w procesie technologicznym, do podlewania ogrodów, itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji. Na wniosek dostawcy ścieków - ilość wody pobranej może być wówczas pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza lub podwodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:

  • należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza lub podwodomierza,
  • należy zamontować na instalacji wewnętrznej dodatkowy wodomierz równoległy lub podwodomierz wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody zużywanej do podlewania ogrodu i/lub trawnika przydomowego,
  • wodomierz dodatkowy lub podwodomierz powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania, lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu,
    niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji między wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym do podlewania,
  • wodomierz musi mieć ważną cechę legalizacyjną,
  • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
  • wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
  • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
  • woda pobierana za wodomierzem dodatkowym lub podwodomierzem może być przeznaczana tylko do podlewania.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza dodatkowego lub podwodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić ten fakt do Zakładu Wod-Kan w Spółce Wodociągi Miejskie w Braniewie przy ul. Olsztyńskiej 10.W umówionym terminie nasze służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz oplombują podejścia do wodomierza (odpłatnie).
Odczyt wskazań dodatkowego wodomierza lub podwodomierza oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości z tym, że w przypadku podwodomierza zużycie zmierzone przez wodomierz główny zostanie pomniejszone o zużycie wykazane przez podwodomierz.

UWAGA!!!
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania, zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż i ewentualną naprawę dodatkowego wodomierza lub podwodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Schemat montażu podwodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużywanej pobierz w formacie DOC

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej - tzw wodomierza ogrodowego pobierz w formacie DOC