Miejsce instalowania wodomierzy w mieszkaniu.

 • Miejsce instalowania wodomierza w mieszkaniu powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz wygodne do odczytu jego wskazań.
 • Miejsce instalowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością ingerencji osób niepowołanych.
 • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na wstrząsy lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego.
 • Temperatura w miejscu instalowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%.

Warunki i sposób instalowania wodomierzy w mieszkaniach:

 • Sposób instalowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.
 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.
 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu wodą oraz uniemożliwiając gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż:
 1. przed wodomierzem, 5 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);
 2. za wodomierzem, 3 x Dr (Dr - średnica przewodu-rury);

liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.

wodomierz instalacja

Schemat wbudowania wodomierza JS – wariant z łącznikami (podstawowy).
Poradnik mieszkaniowe i domowe wodomierze wirnikowe jednostrumieniowe JS, wielostrumieniowe - WS Fabryki Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń "METRON", 87-100 Toruń, rys. 1 s. 9.
opublikowany na stronie: http://www.capitalinvestment.com.pl/instrukcje/Poradnik_Wodomierzowy.pdf

 • Sposób mocowania przewodów, przed i za wodomierzem powinien wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.
 • Wodomierz powinien być zamontowany w pozycji pracy zgodnej z oznakowaniem podanym na tarczy przez producenta ( litera H - oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie, V - oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie).