ŚRODKI UNIJNE W WODOCIĄGACH MIEJSKICH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW

Dnia 29 września 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zamieścił na stronie internetowej listę rankingową projektów przyjętych do dofinansowania według, której Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie do projektu pt.                 „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ich termomodernizację będących w zasobach Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.”, w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01 – IZ.00-28-001/16, z zakresu Osi priorytetowej „Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna”, Działania „Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania „Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”.

Modernizacji poddane będą następujące obiekty:

  1. Baza Wodociągów Miejskich w Braniewie ul. Olsztyńska 10
    1. Budynek biurowy.
    2. Budynek magazynowo – warsztatowo – socjalny.
    3. Budynek garażowo – warsztatowy z kotłownią.
  2. Oczyszczalnia Ścieków w Braniewie ul. Przemysłowa 26
    1. Budynek administracyjno – biurowy.

Projekt będzie realizowany na przełomie 2018/2019 roku.

Wydatki kwalifikowane  to 1.109 803,80 zł  ( słownie : jeden milion sto dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 80/100).

Dofinansowanie Unii Europejskiej to 898 830,10 zł ( słownie : osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 10/100).

Jest to drugi projekt unijny, na który Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. otrzymały dofinansowanie w 2017 roku , pierwszy to Cyfrowy Region            „ Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania mediami”, na który jest już podpisana umowa.

Złożony także jest wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Zalew Wiślany” na wyposażenie firmy w zestaw do bezwykopowej budowy nowych sieci podziemnych – jesteśmy zakwalifikowani do II ETAPU.

W miesiącach  październik – listopad 2017 roku zostanie najprawdopodobniej ogłoszony termin konkursu przez Urząd Marszałkowski o Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020. W ramach tego projektu  Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. będą realizować modernizację przepompowni wody pitnej na ul. Szkolnej oraz przebudowę magistrali między Braniewem a Rogitami.  Dofinansowanie tego projektu wynosi do 90 %. Rozstrzygnięcie, tego konkursu odbędzie się w 2018 roku.

 

 

lista_strona_1-page-001.jpglista_strona_2-page-001.jpg