TELEFON ALARMOWY 55 243 22 70; TELEFON SEKRETARIAT : 55 644 24 17
Get Adobe Flash player

Charakterystyka obiektu kompostowni pryzmowej

kompostowniaKompostownię pryzmową osadów ściekowych w Braniewie oddano do użytku 01.12.2009r. Zlokalizowana ona jest na działce nr 13/7 obręb nr 12 gmina miasto Braniewo na terenie dawnych wyrobisk żwiru tuż obok Wysypiska Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Braniewie. Wydajność kompostowni wynosi 3200 Mg/rok osadów ściekowych, 150 Mg/rok zawartości piaskowników, 80 Mg/rok skratek i 1040Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji .

Kompostownia pryzmowa osadów ściekowych w Braniewie składa się z płyty kompostowo-magazynowej o powierzchni 6500m2, która częściowo zadaszona jest wiatą systemową stalową ocynkowaną o powierzchni 2880 m2 i wysokości dolnej krawędzi wiązara 5.2m z dachem płaskim dwuspadowym o nachyleniu technologicznym. Na płycie kompostowej prowadzone są poszczególne etapy procesu kompostowania. W części zadaszonej odbywa się przygotowanie materiału, formowanie pryzm, inicjacja procesu i kompostowanie właściwe. W części nie zadaszonej odbywa się dojrzewanie i magazynowanie kompostu. Część powierzchni nie zadaszonej przeznaczona jest na magazyn materiałów strukturalnych. Oprócz tego terenie kompostowni znajdują się jeszcze następujące obiekty:

1.      Dwa zbiorniki retencyjne, żelbetowe jeden na ścieki technologiczne, drugi na ścieki opadowe,

2.      Zbiornik ziemny na ścieki opadowe,

3.      Trzy przepompownie odcieków, ścieków opadowych i odcieków do nawadniania,

4.      Separator,

5.      Boks na odpady stałe,

6.      Drogi i place manewrowe, parking,

7.      Kontenerowy obiekt socjalno-sanitarny,

8.      Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne,

9.       Ogrodzenie.

image7Osady ściekowe o uwodnieniu ok. 85% dowożone są codziennie do kompostowni w części zadaszonej. Do przyjęcia codziennych transportów osadów przygotowane jest miejsce z rozesłaną warstwą słomy o grubości 20cm. Warstwa osadów przekładana jest warstwą słomy kilka razy tworząc przekładaniec osadowo-słomowy.  W następstwie tych operacji powstaje pryzma pierwotna. Przekrój zakładanych pryzm ma kształt nieregularnego trapezu.

Zainicjowanie procesów tlenowych w pryzmie rozpoczyna właściwe kompostowanie. Zaczyna się ono z chwilą osiągnięcia temperatury wewnątrz pryzmy przekraczającej 50oC. Oznakami rozpoczęcia procesu właściwego kompostowania, oprócz podwyższonej temperatury, jest intensywne parowanie, słodkawy zapach przypominający fermentację alkoholową, wydzielanie się amoniaku oraz kolor brązowy pryzmy w całej jej objętości. Przez pierwszy miesiąc trwania tej fazy procesu, zmniejsza się uwodnienie mieszanki oraz zmienia się również struktura pryzmy z mazistej na gruzełkowatą

Ostatnią fazą procesu kompostownia jest faza dojrzewania kompostu. Po osiągnięciu w wewnątrz pryzmy stabilnych warunków temperaturowych, materiał kompostowy odtransportowany jest na część nie zadaszoną płyty. Możliwe jest tutaj wysokie składowanie kompostu, nawet do 5m wysokości. Czas dojrzewania i leżakowania zależy od rodzaju materiału strukturalnego i wynosi od 2 do 6 miesięcy. Po okresie dojrzewania kompost przybiera strukturę i właściwości organoleptyczne ziemi ogrodniczej.

W wyniku kompostowania  powstanie produkt zwany kompostem. Kompostowanie umożliwia odzysk substancji odżywczych zawartych w osadach ściekowych i wykorzystanie ich w rolnictwie, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, szkółkarstwie roślin , ogrodnictwie oraz do produkcji roślin na cele energetyczne.