Dnia 31.08.2016 r. zakończono prace przy budowie nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity wg „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr10 na terenie ujęcia wód podziemnych w Rogitach k/Braniewa”. Obecnie prowadzone są pozostałe prace tj. uzbrojenie studni i zabezpieczenie otworu studziennego obudową studzienną. Badania fizyko – chemiczne wody z nowego otworu studziennego potwierdziły bardzo dobrą jakość ujmowanej wody. Wydajność studni przy pompowaniu próbnym wyniosła około 120 m3/h. Pełne włączenie studni nr 10 do eksploatacji planowane jest do końca 2016 roku.

            Bez zakłóceń pracuje również Stacja Uzdatniania Wody w Rogitach o czym świadczą wyniki badań wody dostępne do wglądu z zakładce JAKOŚĆ WODY na naszej stronie internetowej. Brak jest również zgłoszeń reklamacyjnych ze strony naszych Odbiorców co do jakości wody w wodociągu miejskim, świadczy to o wysokim standardzie usług świadczonych przez naszą Spółkę.

W myśl artykułu 5 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139 - z późn. zmianami) tj. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, w miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace nad wybudowaniem nowej studni głębinowej w miejscowości Rogity. Obecnie wydajność ujęcia, gdzie pracuje 5 studni waha się od 290 m3/h do 310 m3/h. Nowa studnia będzie stanowiła bufor bezpieczeństwa dla zapewnienia stałości dostaw wody dla naszych Odbiorców. Inwestycja zakończona będzie do końca września 2016 roku.

Drodzy Mieszkańcy.

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo związane z zadaniami wykonanymi na terenie Braniewa przez pracowników Wodociągów Miejskich Spółka z o. o, wprowadzamy legitymacje służbowe w wersji PCV.

Co to oznacza?

Pracownik, który będzie wykonywał prace zlecone przez Naszą Spółkę, będzie posiadał identyfikator, o który możecie Państwo każdorazowo poprosić.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom wprowadzamy zmiany po to, aby żadna postronna osoba nie mogła podać się za naszego pracownika.

Jak będzie wyglądać legitymacja służbowa?