Drukuj
Aktualności
Odsłony: 2279

Dnia 30.09.2016 roku odbyło się w Urzędzie Miasta Braniewa spotkanie poświęcone Programowi Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska – Rosja 2014 – 2020. Było to pierwsze spotkanie z partnerem rosyjskim, na którym podpisana został deklaracja o współpracy z przedstawicielami władz miasta Czerniachowska z obwodu Kaliningradzkiego.

W spotkaniu udział uczestniczyli :

Monika Trzcińska – Burmistrz Miasta Braniewa

Sylwia Cieciora – Sekretarz Miasta Braniewa

Stanislav Pretko – Zastępca Szefa Administracji Jednostki Komunalnej „Dzielnicy Miejskiej Czerniachowsk”

Bartłomiej Fita – Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie

Leszek Filipiak – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie.

Ryszard Ryszkowski – Prezes EURO CONSULTING Olsztyn

Strona Polska, którą reprezentują Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w ramach Programu wykona sieć wodociągową i modernizację Przepompowni Wody Pitnej na ulicy Szkolnej w Braniewie, natomiast strona Rosyjska wybuduje Stację Uzdatniania Wody i kanalizację sanitarną we wsiach położonych w pobliżu Czerniachowska.

Kilka słów o samym programie…

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany wspólnie przez stronę polską i rosyjską. Program będzie współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Wkład finansowy UE będzie zapewniony przez Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach finansowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Wspólny Program Operacyjny dla PWT Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany w oparciu o ramy prawne następujących rozporządzeń i dokumentów:

Dodatkowo, dla Federacji Rosyjskiej dokument został opracowany na podstawie następujących dokumentów:

Wdrożenie Programu będzie zgodne z postanowieniami stosownej umowy o finansowanie pomiędzy Federacją Rosyjską, Unią Europejską i Polską po przyjęciu WPO.

Program został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący (WKP), który ponosi ogólną odpowiedzialność za przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020. Podczas spotkań, jak również w trakcie całego etapu przygotowania programu, aktywnie zaangażowani byli przedstawiciele centralnych i regionalnych władz obydwu państw. Udział w spotkaniach Wspólnego Komitetu Programującego w charakterze obserwatorów wzięli również przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Projektu Pomocy Technicznej INTERACT EISP. Aby opracować wspólne stanowisko dotyczące treści Wspólnego Programu Operacyjnego zorganizowano 6 spotkań :

Ponadto, w Federacji Rosyjskiej oraz w Polsce zorganizowane zostały społeczne konsultacje, aby zaznajomić z programem potencjalnych beneficjentów oraz innych uczestników i interesariuszy. W ramach konsultacji społecznych zebrano potrzeby i pomysły wyżej wspomnianych grup. Wyniki konsultacji były pomocne w opracowaniu ostatecznej wersji Wspólnego Programu Operacyjnego przed jego przyjęciem przez Komisję Europejską.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) została opracowana w dialogu pomiędzy zewnętrznymi ekspertami, IZ, WKP oraz szerszym kręgiem odbiorców poprzez konsultacje społeczne. SOOŚ została opublikowana na stronie internetowej PWT EISP Litwa-Polska-Rosja, co ułatwiło dostęp do dokumentów dla wszystkich zainteresowanych.

Głównym celem PWT Polska-Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Zasadniczo, Program został opracowany w taki sposób, aby realizacja działań w wyżej wspomnianych aspektach przyniosła skutki nie tylko w zakresie tych aspektów, ale również stworzyła podstawy do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrych sąsiedzkich stosunków w transgranicznym regionie. Na dłuższą metę, należy się spodziewać, że takie działania będą sprzyjać integracji kwalifikowalnego obszaru. Aby tak się stało, konieczne jest ograniczenie barier utrudniających rozwój oraz wykorzystanie istniejących potencjałów oraz możliwości rozwoju.